Từ ngày : 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 18/02/2019

  • Thứ 3 Ngày 19/02/2019

  • Thứ 4 Ngày 20/02/2019

  • Thứ 5 Ngày 21/02/2019

  • Thứ 6 Ngày 22/02/2019

  • Thứ 7 Ngày 23/02/2019

  • Chủ nhật Ngày 24/02/2019

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ bảy

Ngày 23-02-2019